Ing. Martin Bakeš
soudní znalec

Soudní znalec

Znalecké posudky, ocenění

Jedná se o dokumenty, jejichž náležitosti jsou upraveny zákonem č. 254/2019 Sb. a vyhláškou č. 503/2020 Sb. Závěry v nich učiněné jsou uznávány v řízeních před státními orgány-soudy, finanční úřady, ministerstva apod.

Odborné odhady

Dokumenty, které slouží ke zjištění hodnoty oceňovaného majetku. Přestože použité metody ocenění a závěry v nich učiněné bývají stejné jako závěry znaleckých posudků, nejsou většinou uznávány státními orgány.

Odborná vyjádření

Dokumenty podobné odborným odhadům, není v nich však většinou uváděno číselné vyjádření hodnoty oceňovaného majetku, slouží spíše pro argumentační podporu při vyjednávání o kupní ceně.

Součástí výše zmíněných dokumentů je i fotodokumentace provedená během prohlídky oceňovaných strojů zařízení a systémů.

Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů expertíz, tak i informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 254/2019 Sb., pro odhadce může být také zajištěna v rámci Smlouvy o dílo či Smlouvy o odborné pomoci.

Termíny zpracování dle dohody.