Ing. Martin Bakeš
soudní znalec

Soudní znalec

Soudní znalec v oboru strojírenství, ekonomika

Vítejte na mých internetových stránkách.

Jmenuji se Ing. Martin Bakeš a nabízím služby soudního znalce v těchto oborech:

Soudní znalec: EKONOMIKA

 • odvětví ceny a odhady výrobních strojů, zařízení a systémů

Soudní znalec: STROJÍRENSTVÍ

 • odvětví strojírenství všeobecné - posuzování stavu výrobních strojů, zařízení a systémů.

Soudně znaleckou činnost provozuji již od roku 2000, kdy jsem byl jmenován rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Hradci Králové pod č. Spr. 3778/99 - soudním znalcem v oboru ekonomika a strojírenství.

Služby soudního znalce spojené s posouzením strojů a zařízení:

 • odhad ceny použitých strojů a zařízení,
 • posouzení technického stavu,
 • tvorba a posouzení investičních plánů do strojních technologií,
 • stanovení nákladů na opravy,
 • stanovení výše majetkové újmy při poškození,
 • stanovení reálných kalkulovaných odpisů,
 • stanovení cen kalkulovaných oprav,
 • stanovení nákladů na repasi,
 • stanovení cen pronájmů.

Uvedené činnosti zahrnují všechny stroje a vybavení, jako příklad lze uvést:

 • stroje dřevoobráběcí,
 • jeřáby,
 • stroje kovoobráběcí,
 • stroje stavební,
 • výrobní linky,
 • stroje zemědělské,
 • zvedací zařízení,
 • stroje potravinářské,
 • speciální strojní zařízení.

Ocenění a posouzení provádím pro všechny účely, mezi hlavní patří:

 • prodej předmětu (vyřazení z účetní evidence),
 • pojistná událost,
 • poškození předmětu,
 • majetkoprávní spory,
 • dědictví,
 • pořízení předmětu (zahrnutí do účetní evidence),
 • ocenění při rozdělení, sloučení a transformaci společnosti,
 • navýšení základního kapitálu společnosti,
 • zástavní úkon (ručení majetkem při poskytnutí úvěru),
 • obchodní jednání,
 • reklamační řízení,
 • prodej a koupě podniku nebo jeho části,
 • ocenění obchodního podílu,
 • stanovení ceny obvyklé mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami,
 • ocenění majetku pro účely konkursního řízení nebo likvidace,
 • ocenění pro daňové účely.

Soudní znalec detailní rozbory

Pro náročnější zakázky spolupracuji jak s renomovanými laboratořemi tak i vědeckými institucemi. Tyto služby se uplatní zejména pro stanovení mechanických vlastností materiálů, chemického složení, analýzy lomových ploch a jiné.

Zde je dobré zmínit, kdo je soudní znalec a co je znalecký posudek (známe např. ještě odborné vyjádření, apod.). Znalec je osobou se speciálními odbornými znalostmi a vědomostmi v určitém oboru, která své znalosti a vědomosti využívá k objasnění konkrétních případů. Jedná se jak o věci v trestním řízení, správním řízení, soudním řízení, tak jsou znalecké posudky využívány v komerční sféře. Znalec je osobou objektivní a nestrannou. Funkci znalce mohou vykonávat pouze osoby zapsané v seznamu znalců, znalecké ústavy, vědecké ústavy, vysoké školy a vědecké instituty. Výjimkou mohou být osoby, které jsou jmenovány znalcem ad hoc v konkrétním případě, pokud například znalec v konkrétním oboru není jmenován, apod. Co se týče znaleckého posudku, resp. znaleckých posudků, je obsah, forma, úprava a připojení znalecké doložky přesně vymezeny v Hlavě IV prováděcí vyhlášky č. 503/2020 Sb. Obecně lze říci, že znalec provede popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které má odpovědět, včetně vypracovaných odpovědí na tyto otázky (znalecký posudek). Znalci se zpravidla uloží, aby znalecký posudek vypracoval písemně, přičemž zcela zřídka je znalcem, při jeho výslechu, nadiktován do protokolu. Pokud je znalecký posudek vyhotoven písemně, musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí. Na poslední straně písemného posudku připojí znalec znaleckou doložku, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku. Znalec je povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit, doplnit, nebo jeho obsah blíže vysvětlit. Možnou zajímavostí znaleckého posudku a soudního znalce je fakt, že dle trestního řádu je problematika znalců upravena v hlavě páté, oddílu čtvrtém v § 105 až § 111. Tímto význam znaleckého posudku, jako důkazu, se zvýšil na základě novely TŘ provedené zákonem č. 265/2001 Sb., s účinností od 1.1.2002, kdy do TŘ bylo vloženo nové ustanovení umožňující procesní straně předložit vlastní znalecký posudek. Pokud dle § 110a TŘ tento znalecký posudek splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, přistupuje k němu orgán činný v trestním řízení stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek, který si vyžádal on. Zmiňovaná novela přispěla k posílení aktivity procesních stran, ve vztahu k možnosti navrhovat a předkládat orgánům činným v trestním řízení důkazy (znalecké posudky), a tyto si zejména v řízení před soudem tzv. provést.

Jak z výše uvedeného jasně vyplývá, tak znalec provádí znalecký posudek, resp. znalecké posudky, jen v rámci své kvalifikace a zapsaného oboru znalectví. Znalec je osobou objektivní a nestrannou a též jím vypracovaný znalecký posudek, resp. znalecké posudky, jsou objektivním zkoumáním. Znalec odpovídá na dotazy stanovené objednatelem znaleckého posudku a nemůže vyvozovat právní závěry. Pro samostatného objednatele lze tedy doporučit v trestním řízení, aby znalecký posudek doporučil právní zástupce, resp. advokát. V komerční sféře je potřeba znaleckého posudku, resp. nejvyššího odborného zkoumání, důkazu, v mnoha dílčích záležitostech a řešení.

Soudní znalec je tedy fyzická osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon o znalcích“). Kromě tohoto předpisu má soudní znalec upraven výkon činnosti vyhláškou č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti.

Soudní znalec (či jen zkráceně znalec) zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudů, ale i jiných orgánů, institucí a osob. Oprávnění vykonávat znaleckou činnost vzniká zápisem do seznamu znalců, kam jsou jednotliví znalci zapisováni pro konkrétní obor, odvětví a specializaci a který vede ministerstvo spravedlnosti.